Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2015

8844 a0ea
Reposted fromimmortal-a immortal-a viaCryMeARiver CryMeARiver
pamcik
Kobieta ukryje miłość przez czterdzieści lat, ale nie potrafi ukryć złości i gniewu.
— Przysłowie arabskie
Reposted fromcryingangel cryingangel viaCryMeARiver CryMeARiver
pamcik
Jeżeli On nie jest dla mnie, to kto jest?
— no kto?
Reposted frombesideyou besideyou viaCryMeARiver CryMeARiver
pamcik
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
— me
Reposted fromzosienieczka zosienieczka viaCryMeARiver CryMeARiver
pamcik
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
pamcik
Ko­bieta jest or­ga­niz­mem ul­tra­dos­ko­nałym. Pot­ra­fi się re­gene­rować po ek­stre­mal­nie ciężkich doświad­cze­niach. Przet­rwa wszys­tko.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromSabela Sabela viaCryMeARiver CryMeARiver
pamcik
Żeby mieć idealnego faceta trzeba go sobie urodzić.
— Sex w wielkim mieście
Reposted fromnivea nivea viaCryMeARiver CryMeARiver

April 21 2014

pamcik
9739 fb13
Reposted fromnyaako nyaako viacouples couples
pamcik
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil viaikropka ikropka
pamcik
8968 589c
Reposted fromnyaako nyaako viaikropka ikropka
pamcik
Reposted frommickeymouse mickeymouse viaikropka ikropka
2378 d6e1
Reposted fromwestwood westwood viaikropka ikropka
pamcik
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viaikropka ikropka
pamcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viaikropka ikropka
pamcik
Reposted fromcreure creure viaikropka ikropka
pamcik
2518 0d58 500
pamcik
6985 267d
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaikropka ikropka
pamcik
6489 a415
Reposted fromnameherhope nameherhope viaikropka ikropka
pamcik
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaikropka ikropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl